Translations:User guide/2/fa

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search

تنظیم اندازه متن

در حالت عادی، متن محتویاتی که می‌خوانید به طور پیش‌فرض دارای اندازه‌ای خاص است. از آنجا که ممکن است این اندازه از دیدتان مناسب نباشد، شما این قابلیت را دارید که در لحظه که خواستید اندازه متن را بزرگتر را کوچکتر نمایید. برای انجام این کار از ابزار linkFافزایش اندازه و Zoom-out24.pngکاهش اندازه در نوار ابزار استفاده نمایید. همچنین می‌توانید از طریق منوی نمایش > اندازه‌نمایی در نوار منو به آنها دسترسی پیدا کنید که در آنجا گزینه دیگری تحت عنوان Zoom-10016.pngاندازه اصلی برای بازگرداندن به اندازه اصلی متن وجود دارد. همچنین می‌توانید از کلیدهای میانبر Ctrl و + برای بزرگنمایی و Ctrl و - برای کوچک کردن متن و Ctrl و 0 برای بازگردانی به اندازه اصلی استفاده کنید.