Revision history of "Translations:Software/1/hu"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:08, 20 January 2019Urbalazs talk contribs 539 bytes +539 Created page with "A '''Kiwix''' lehetővé teszi, hogy különböző tartalmakat élvezhessen offline, internet-hozzáférés nélkül. Ez egy asztali alkalmazás, de létezik egy {{ll|kiwix-..."