Translation/languages/ca/help.html

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  <title>Ajuda</title> 
 
  <style type="text/css"> 
   .title {
		 background-color: #DDDDDD;
		 -moz-border-radius: 5px;
   }
	 .subtitle,.title {
			margin: 0.5em 0 0.5em 0;
			padding: 0.5em;
			font-weight: bold
		} 
   .chapter {
		text-indent: 2em
   }
   body {
		 background-color: #FFFFFF;
		 margin: 0 0.5em 0 0.5em;
		 font-family: sans-serif;
		 color: black
   }
   accronym, abbr {
		 border-bottom: 1px dotted;
		 cursor: help;
   }
   li { text-indent: 0 }
  </style> 
 
 </head> 
<body> 
<h1>Benvinguts al Kiwix</h1> 
<div class="chapter"> 
	<p>Kiwiks &eacute;s un programa per a llegir continguts. De la mateixa manera que un navegador d'Internet et permet llegir continguts en l&iacute;nia, el Kiwix en permet llegir <i>contingut fora de l&iacute;nia</i>.</p> 
	<p>Kiwix tamb&eacute; &eacute;s <em>Programari Lliure</em> llicenciat sota la <accronym title="Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU">GPL</accronym> versi&oacute; 3. Aix&ograve; vol dir que el pots distribuir <strong>lliurement</strong> i compartir-lo amb altra gent.</p> 
</div> 
<ul> 
  <li><a href="#guide">Guia per a novells</a></li> 
  <li><a href="#faq"><accronym title="Preguntes M&eacute;s Frequeents">P.M.F.</accrnym> i altres temes</a></li> 
  <li><a href="#online_help">Ajuda en l&iacute;nia</a></li> 
  <li><a href="#more">M&eacute;s...</a></li> 
</ul> 
<div class="title"><a name="guide"></a>Guia per a novells</div> 
<div class="subtitle"><a name="guide_start"></a>Com comen&ccedil;ar?</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>El Kiwix acostuma a ser distribu&iuml;t amb un paquet de contingut. Aquest paquet pot ser de la Viquip&egrave;dia, documentaci&oacute; de l'Ubuntu i altres continguts en l&iacute;nia que s'han preparat per al Kiwix.</p> 
	<p>Si aquest &eacute;s el vostre cas, un cop engeguis el Kiwix hauries de veure la p&agrave;gina de contingut predeterminada que et guiar&agrave;; si no &eacute;s aix&iacute;, el primer que veur&agrave;s ser&agrave; la p&agrave;gina d'ajuda (aquesta)</p> 
	<p>Els paquets de contingut per al Kiwix no s&oacute;n espec&iacute;fics per a aquest. S'anomenen <em>fitxers zim</em> i estan definits pel consorci <em>OpenZIM</em>. Informa-te'n a la secci&oacute; d'<a href="#guide_addcontent">afegir contingut</a>.</p> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="guide_features"></a>Qu&egrave; puc fer? Llista de caracter&iacute;stiques.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>Principalment el Kiwix es comporta com un navegador. Per tant hi comparteix algunes caracter&iacute;stiques:</p> 
	<ul> 
		<li><a href="#faq_nav">Anar endarrere i endavant</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_textsize">Augmentar i disminuir la mida del text</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_fullscreen">Mostrar text a pantalla completa</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_printing">Imprimir i exportar documents</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_bookmarks">Afegir adreces d'inter&egrave;s</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_notes">Desar notes personals als preferits</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_find">Cercar a dins de les p&agrave;gines</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_copy">Copiar text de les p&agrave;gines</a>.</li> 
		<li><a href="#faq_search">Cercar entre tots els documents dels paquets de contingut</a>.</li> 
	</ul> 
</div> 
<div class="subtitle" style="display: none"><a name="guide_addcontent"></a>Afegir contingut</div> 
<div class="chapter" style="display: none"><p>TODO</p></div> 
<div class="subtitle" style="display: none"><a name="guide_readcontent"></a>Llegir contingut</div> 
<div class="chapter" style="display: none"><p>TODO</p></div> 
<div class="title"><a name="faq"></a><accronym title="Preguntes M&eacute;s Frequeents">P.M.F.</accrnym> i altres temes</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_nav"></a>Anar endarrere i endavant.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>Navegar pel contingut del Kiwix, de la mateixa manera que navegar pel contingut d'Internet, significa anar de <em>p&agrave;gines</em> (documents o articles) a p&agrave;gines. Ho pots fer seguint enlla&ccedil;os (clicant-los) o demanant p&agrave;gines al cercador. Aix&ograve; s'anomena <em>navegar</em>.</p> 
	<p>Per facilitar la navegaci&oacute;, pots clicar als botons <em>Endarrere</em> i <em>Endavant</em> que es troben a la barra d'eines representats per dues fletxes.</p> 
	<p>Si et perds i vols comen&ccedil;ar una altra navegaci&oacute; des del <em>principi</em> (la p&agrave;gina de benvinguda), pots utilitzar el bot&oacute; <em>Inici</em>, a prop dels de navegaci&oacute;. Est&agrave; representat per una casa.</p> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_textsize"></a>Augmentar i disminuir la mida del text.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>La mida del text &eacute;s especificada pel paquet de contingut que est&agrave;s utilitzant. Com que &eacute;s possible que no et vagi b&eacute; per a la teva vista, pots augmentar o disminuir la mida del text quan vulguis. Per fer-ho, utilitza els botons <em>Magnifica</em> (per augmentar) i <em>Disminueix</em> (per disminuir) per canviar la mida del text. Aquestes ordres tamb&eacute; estan disponibles al men&uacute; <em>Visualitza</em>.</p> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_fullscreen"></a>Mostrar text a pantalla completa.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>Per guanyar m&eacute;s espai o treure distraccions, &eacute;s possible mostrar el Kiwix a pantalla sencera. Maximitzar&agrave; la mida de la finestra i amagar&agrave; la resta de programes, incloent el sistema operatiu. L'espai guanyat &eacute;s utilitzat per mostrar m&eacute;s contingut a la vegada.</p> 
	<p>Per activar-lo i desactivar-lo utilitza el bot&oacute; <em>Pantalla completa</em>, al costat del de <em>Dismunir</em>.</p> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_printing"></a>Imprimir i exportar documents.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>De la mateixa manera que al web, pots imprimir qualsevol document Kiwix (incloent aquest) o exportar-lo i compartir-lo. Hi ha tres opcions disponibles:</p> 
	<ul> 
		<li>Imprimir un document utilitzant el bot&oacute; <em>Imprimeix</em> (representant una impressora).</li> 
		<li>Exportar un document com a <accronym title="Portable Document Format">PDF</accronym>, utilitzant el men&uacute; <em>Fitxer</em> ? <em>Exporta com a PDF</em>. Crear&agrave; un fitxer que es pot utilitzar per imprimir o llegir el document m&eacute;s tard. Noteu que es formatejar&agrave; per imprimir, i per tant perdr&agrave; els enlla&ccedil;os.</li> 
		<li>Guardar el document com a fitxer <accronym title="Hyper Text Markup Language">HTML</accronym>. No &eacute;s ideal per compartir per&ograve; mantindr&agrave; el mateix format i enlla&ccedil;os.</li> 
	</ul> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_bookmarks"></a>Afegir adreces d'inter&egrave;s.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>Pots marcar algunes p&agrave;gines (documents) com a preferides per accedir-hi directament m&eacute;s endavant.</p> 
	<p>Les adreces d'inter&egrave;s s'organitzen en <em>grups</em>. Un grup &eacute;s una llista d'adreces d'inter&egrave;s juntes. Com que les pots importar o exportar f&agrave;cilment (un grup est&agrave; guardat com a fitxer al teu ordinador) &eacute;s f&agrave;cil compartir una llista sencera de documents (utilitzant els botons <em>Importa</em> o <em>Crea</em> al panell de favorits) amb els teus estudiants, per exemple.</p> 
	<p>La caracter&iacute;stica dels preferits &eacute;s disponible clicant al bot&oacute; d'<em>Adreces d'inter&egrave;s</em>. Obrir&agrave; un panell a la part dreta de la pantalla. El panell inclou, per ordre: </p> 
	<ul> 
		<li>Els botons d'acci&oacute;
		<ul> 
			<li><em>Crear nou grup</em>: Crea un nou grup buit en un fitxer del teu ordinador. Cada cop que afegeixis o treguis una adre&ccedil;a d'inter&egrave;s al grup, aquest fitxer &eacute;s actualitzat. Pots compartir aquest fitxer com a c&ograve;pia de seguretat o perqu&egrave; alg&uacute; altre l'importi.</li> 
			<li><em>Importar grup</em>: Selecciona un fitxer d'adreces d'inter&egrave;s pr&egrave;viament guardat (o accedit) per importar un grup sencer, incloent <a href="#faq_notes">notes</a>.</li> 
			<li><em>Reiniciar grup de preferits</em>: Elimina totes les adreces d'inter&egrave;s de l'actual; ja sigui el <em>predeterminat</em> com un altre. V&eacute;s amb compte ja que no &eacute;s reversible.</li> 
			<li><em>Afegeix als preferits</em>: Afegeix la p&agrave;gina actual (document) al grup de preferits actual.</li> 
			<li><em>Treu dels preferits</em>: Treu les adreces d'inter&egrave;s seleccionades (a la llista) del grup actual.</li> 
		</ul> 
		<li>Llista de grups d'inter&egrave;s oberts. Des d'aqu&iacute; pots canviar entre els grups oberts (predeterminats i importats). Un cop tanquis el Kiwix, es tancaran tots els grups; necessitar&agrave;s reimportar-los la seg&uuml;ent vegada.</li> 
		<li>Llista d'adreces d'inter&egrave;s al grup actual. Cada cop que marquis un document, s'afegeix a aquesta llista. Només cal que cliquis un element per anar a aquest document.</li> 
		<li>Text per afegir <a href="#faq_notes">notes</a> a l'adre&ccedil;a d'inter&egrave;s seleccionada.</li> 
	</ul> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_notes"></a>Desar notes personals als preferits</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>Pots comentar o escriure notes a cada p&agrave;gina (document) que <a href="#faq_bookmarks">marquis</a>. Les notes s'inclouen al fitxer de grups d'adreces d'inter&egrave;s; d'aquesta manera, es comparteixen els teus comentaris amb les adreces d'inter&egrave;s.</p> 
	<p>Per afegir una nota, marca la p&agrave;gina actual i clica a la caixa de text de <em>notes</em> al panell lateral. El text es desa a mesura que escrius.</p> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_find"></a>Cercar a dins de les p&agrave;gines.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>Pots buscar paraules espec&iacute;fiques a dins d'un document buscant-les. Fer fer-ho, v&eacute;s al di&agrave;leg <em>Cerca a la p&agrave;gina</em>, a dins d'<em>Edita</em>.</p> 
	<p>El di&agrave;leg et permet escriure una paraula, seleccionar algunes opcions i despr&eacute;s s'ha de clicar <em>Trobar seg&uuml;ent</em> per trobar la frase <strong>exacta</strong> a la p&agrave;gina actual (document). &Eacute;s una cerca b&agrave;sica, i no un <a href="#faq_search">motor de cerca</a>.
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_copy"></a>Copiar text de les p&agrave;gines.</div><div class="chapter"> 
	<p>Com la major part de les aplicacions, el Kiwix suporta copiar i enganxar. Selecciona un tros de text utilitzant el cursor i llavors clica a <em>Edita</em> ? <em>Copia</em>. Podr&agrave;s enganxar aquest text a qualsevol altra aplicaci&oacute;; o al motor de cerca.</p> 
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_search"></a>Cercar entre tots els documents dels paquets de contingut.</div> 
<div class="chapter"> 
	<p>Kiwix inclou un motor de cerca potent per poder accedir f&agrave;cilment als documents que est&agrave;s buscant.</p> 
	<p>Abans d'utilitzar-lo, per&ograve;, l'has d'activar <em>creant les indexacions</em>. &Eacute;s possible que ja et vingui fet.</p> 
	<p>Comprova si el cercador ja est&agrave; preparat clicant a un camp de text situat a la barra d'eines. Si hi pots escriure text, el teu cercador est&agrave; preparat. Si no, el Kiwix et demanar&agrave; si vols fer c&oacute;rrer el proc&eacute;s d'indexaci&oacute;. Aquest pas pot durar una estona, i dep&egrave;n de la mida del paquet i la velocitat del teu ordinador.</p> 
	<p>Un cop preparat, el cercador &eacute;s molt f&agrave;cil d'utilitzar: escriu text al camp de cerca i polsa enter. Una llista de resultats apareixer&agrave; al panell lateral. Clica al nom dels documents per accedir-los.</p> 
	<p>Alternativament, pots seleccionar el t&iacute;tol del document al camp de cerca. La llista emergent s'autocompleta a mesura que escrius. Aquestes s&oacute;n suggestions basades en els noms reals dels documents existents. No &eacute;s necessari utilitzar-les.</p> 
</div> 
<div class="subtitle" style="display: none"><a name="faq_findcontent"></a>Trobar nou contingut</div> 
<div class="chapter" style="display: none"><p>TODO</p></div> 
<div class="title" style="text-indent: 0px;"><a name="online_help"></a>Ajuda en l&iacute;nia</div> 
<ul> 
 <li><a href="https://sourceforge.net/tracker/?group_id=175508&atid=873515">Informar d'un error</a></li> 
 <li><a href="https://sourceforge.net/tracker/?group_id=175508&atid=873518">Demana una nova caracter&iacute;stica</a></li> 
 <li><a href="http://www.kiwix.org/index.php/FAQ">Preguntes m&eacute;s freq&uuml;ents</a></li> 
 <li><a href="mailto:kelson@kiwix.org">Altres</a></li> 
</ul> 
<div class="chapter"></div> 
<div class="title"><a name="more"></a>M&eacute;s...</div> 
<div class="chapter" style="text-indent: 0px;"> 
	<ul> 
	 <li><a href="http://download.kiwix.org/zim/0.9/">M&eacute;s contingut (fitxers zim)</a></li> 
	 <li><a href="http://www.kiwix.org/">P&agrave;gina web del projecte Kiwix</a></li> 
	 <li><a href="http://www.openzim.org/">P&agrave;gina web del projecte openZIM</a></li> 
	</ul> 
</div> 
</body> 
</html>